Obchodní podmínky a zpracování údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů najdete na této stránce.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty služeb hotelu Marina.

 

Sídlo:
Ambiente s.r.o.
Jiráskova 580
538 03 Heřmanův Městec

IČ: 25259342
DIČ: CZ25259342

 

Provozovna:
Hotel a restauce Marina
Pokorného 437
538 03 Heřmanův Městec
 

veden u Krajského soudu v Hradci Králové, C 10753
Datum zápisu: 4. listopadu 1996 (dále jen „ubytovatel“)

 

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí jednání mezi klientem a ubytovatelem, které není upraveno odchylně individuální smlouvou.

 

Objednání pobytu

 • Objednat pobyt v hotelu lze písemnou formou (e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách marinahotel.cz), nebo telefonicky na čísle +420 602 130 073
   
 • Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany hotelu
   
 • Současně s potvrzením objednávky je klientovi zaslána výzva k úhradě zálohy nebo zálohová faktura v adekvátní výši ceny pobytu splatná v termínu uvedeném na faktuře
   
 • On-line rezervace je závazná. Pro rozsah ujednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace vydaném ubytovatelem
   

 

Platební podmínky

 • Cenu pobytu může klient uhradit v recepci hotelu v den příjezdu v hotovosti nebo platební kartou
   
 • Cenu pobytu může klient před příjezdem zaplatit bankovním převodem na bankovní účet hotelu
   
 • V cenách je zahrnut ubytovací poplatek
   
 • Při platbě pobytu rezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba zvolit typ platby: platbu prostřednictvím platební karty nebo formou bankovního převodu. Veškeré operace s platební kartou v rámci platební brány probíhají mimo systémy ubytovatele, přístup k citlivým karetním údajům má pouze banka ubytovatele a banka klienta. V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží „zálohový list“ na 50% ceny pobytu, jehož splatnost je 3 dny ode dne doručení zálohového listu
   
 • Při pobytu dítěte v předškolním věku je účtována sleva
   
 • Dítě od 0 do 2 let spící spolu s rodiči, či ve vlastní postýlce je zdarma
   

Ceny a služby 

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, brožury apod.). Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher). Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

Zrušení pobytu zákazníkem 

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu recepce@ambiente.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 

Práva a povinnosti klienta

Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání všech prostor, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (hotelový řád).

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. V případě uplatnění reklamace během této lhůty je ubytovatel povinen reagovat do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ve složitějších případech do 2 měsíců. Klient je povinen poskytnout ubytovateli součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikovat důvody, eventuelně navrhnout způsob vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná.

Klient je povinen při uplatňování reklamace reklamaci řádně zdůvodnit, případně svá skutková tvrzení doložit a dodat příslušné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení, atd.). Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, případně, je-li to z povahy věci možné, v poskytnutí náhradní služby. Není-li možné poskytnout náhradní službu, vrátí ubytovatel cenu této služby klientovi. Klient nemá nárok na vrácení ceny služby, jestliže uplatní reklamaci až po využití služby.

Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly poskytnutím služeb, které požadoval nad rámec ujednané ceny on sám a hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty. V případě opožděné platby má ubytovatel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,25 % z neuhrazené částky za den. 

V případě, že dojde mezi poskytovatelem ubytovacích služeb a klientem, který má pro ten účel zákonné postavení spotřebitele, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování těchto služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Klient odpovídá ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou mu způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

 

Práva a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné více náklady na náhradní ubytování jdou k tíži ubytovatele.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat, resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

 

Změny služeb

Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu. Při zrušení stravy 24 hodin dopředu je sleva dle ceníku.

 

Závěrečná ustanovaní

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2021. Odchylky od těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem ujednány výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v jeho objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem, jehož předmětem je pobyt na hotelu nebo využití kongresového centra, bowlingu, střelnice či restaurace se salónkem.

 

V Heřmanově Městci 1. ledna 2021

 

Kde nás najdete?

Máte dotaz? Napište nám!

© Ambiente spol. s r.o. | Web od zelene.kiwi